Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Luksemburgu

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania w Luksemburgu oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Luksemburga

H2> Ciało egzekucyjne 

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk przed sądami gospodarczymi

Kara w wysokości od 251 do 120 000 EUR w przypadku nieprzestrzegania nakazu

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’application et à la sanctions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Directive 2009/22/CE, publièé dans Mémorial A – nr 445 du 28 juin 2019.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też