Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Luksemburgu

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Luksemburgu oraz lokalnych punktów kontaktowych.

h2> Korpus egzekucyjny 

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

Powództwo o nakazanie zaprzestania szkodliwych praktyk przed sądami gospodarczymi

Sankcja w wysokości od 251 do 120,000 EUR w przypadku nieprzestrzegania nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’application et à la sanctions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nr 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Directive 2009/22/CE, publièé dans Mémorial A – n°445 du 28 czerwca 2019 r.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też